Sámediggeválgga – Sametingsvalget

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge og består av 39 representanter som velges fra sju valgkretser hvert fjerde år. Valgdag for både sametingsvalget og stortingsvalget 2017 er mandag 11. september 2017. I tillegg kan hver kommune bestemme at det skal holdes valg også søndag 10. september 2017 i sin kommune.


Valgkretser og manntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må man være registrert i Sametingets valgmanntall. De som ikke allerede er registrert i manntallet må gjøre det innen 30. juni 2017 for å få stemmerett ved sametingsvalget 2017.

Her er oversikt over de sju valgkretsene og hvor mange som var registrert i hver krets ved sametingsvalget i 2013:

1 Østre valgkrets 2.236
2 Ávjovári valgkrets 3.624
3 Nordre valgkrets 2.168
4 Gáisi valgkrets 2.189
5 Vesthavet valgkrets 1.568
6 Sørsamisk valgkrets 973
7 Sør-Norge valgkrets 2.247

Totalt var 15.005 samer registrert i valgmanntallet 2013.

Antallet personer registrert i Sametingets valgmanntall har stadig økt. Ved det første sametingsvalget i 1989 var det 5.505 registrerte og altså stemmeberettigede. Ved sametingsvalget i 1997 var 8.665 personer registrert,, i 2001 var 9.921 registrert, i 2005 var 12.538 personer registrert, i 2009 var 13.890 personer registrert og ved sametingsvalget i 2013 var altså 15.005 personer registrert i Sametingets valgmanntall. Hvor mange kan vi bli ved sametingsvalget i 2017?


Registrering i Sametingets valgmanntall:

Kravet for å bli registrert i valgmanntallet er at man oppfatter seg selv som same og har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller er barn av person som står eller har stått i manntallet. Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Frist for å registrere seg er 30. juni i valgåret. Registreringen må være Sametinget i hende senest den 30. juni i valgåret. Hvis du registrerer deg via internett skal det holde å gjøre det 30. juni, men hvis du sender inn skjema på papir og sender med posten må du postlegge skjemaet så tidlig at det rekker fram til 30. juni. I tilfelle tekniske problemer eller sen postgang anbefaler vi å være ute i god tid.

Du kan registrere deg elektronisk via internett eller på papir:
Her kan du registrere deg via internett.
Her kan du laste ned registreringsskjema som kan skrives ut.